Groep 8

Groep 8, het laatste basisschooljaar, waarin de leerlingen in alles worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. In deze groep geven we het definitieve schooladvies. Ook dit schooljaar: de eindmusical en het schoolkamp.

Leerkrachten

Groep 8a: Dick Brilleman

Onderwijsactiviteiten – methodes en leerstof

Rekenen: Wereld in Getallen
 • Hoofdrekenen
 • Cijferen
 • Breuken, decimale breuken, procenten, verhoudingen
 • Meten, geld, tijd, zakrekenmachine
 • Op de computer: Wereld in getallen

Taal: Taal actief
 • Lezen
 • Woordenschat
 • Stellen
 • Luisteren, spreken
 • Taalbeschouwing (woord- en zinsbouw, spreekwoorden, uitdrukkingen, zinsontleding)

Spelling: Taal actief
 • Werkwoordspelling
 • Leenwoorden
 • Trema’s, accenten, leestekens
 • Op de computer: Taal actief
Opdracht in de klas

Begrijpend/Studerend lezen: Nieuwsbegrip XL
We werken met de methode Nieuwsbegrip XL. Wekelijks staan actuele teksten op niveau online. Met deze teksten leren we kinderen oplossingsstrategieën aan (voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden), waarmee ze teksten leren te begrijpen.

Werkboek

Engels
De leerlingen maken op diverse vakgebieden toetsen. Als het nodig is, maken we individuele programma’s voor de verwerking van de lesstof. Tijdens deze momenten neemt de leerkracht de tijd om groepjes of individuele leerlingen opnieuw te instrueren. De leerlingen krijgen opdrachten waarmee ze zich zonder hulp kunnen redden. Ook hierbij gebruiken we de computer als hulpmiddel.

Blink Wereld geïntegreerd
Slingerbos werkt in de middagen veelal thematisch. De leerlingen zijn dan o.a. bezig met onderzoekend en ontwerpend leren, plannen, organiseren, kritisch denken en samenwerken. Wij creëren een logische samenhang tussen de verschillende zaak- en creatieve vakken. Hierbij maken wij in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de methode Blink Wereld geïntegreerd.

Overige vakken en activiteiten:
 • Bewegingsonderwijs
 • ICT
 • Muziek (o.a. de musical)