Ouderparticipatie, OR en MR

Een grote groep ouders is actief betrokken bij Slingerbos. Wij stellen dat zeer op prijs. Ouders kunnen op allerlei manieren behulpzaam zijn, zowel in als buiten de klas.

 

Ouderparticipatie

Onze school kan zich jaarlijks verheugen op een breed aanbod van ouderhulp. In en buiten de klas kunnen ouders op allerlei manieren daadwerkelijk behulpzaam zijn.

Ouders helpen bij:
Klassenactiviteiten (zoals lezen, creativiteit)
Handwerken en handvaardigheid
Het gebruiken van de computers
Excursies en het begeleiden en vervoeren van leerlingen
Controleren van de leerlingen op luizen. Dit doen de luizenouders na elke vakantie.
Met de leerlingen naar de natuur te kijken en te leren kijken. Hiervoor worden aparte ‘natuurouders’ ingezet.
Beheren van de schoolbibliotheek
Versieren van de schoolruimten
In en rond de school zaken op orde brengen in werkgroepen (zoals bij de aanleg van het nieuwe schoolplein)
Meedenken in en meewerken aan de PR van de school
Ondersteunen van de leerkracht bij het vinden van hulp (elke groep heeft een of twee van deze ‘klassenouders’)


Ouderparticipatie in de schoolbieb

De ouderparticipatie functioneert altijd onder verantwoordelijkheid van leerkrachten of van de directeur.

 

Ouderraad (OR)

De Ouderraad is een flinke club actieve ouders die de school ondersteunt bij het organiseren van activiteiten voor alle schoolkinderen. De OR stelt zich ten doel de school voor de kinderen leuker te maken en de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Ouders geven iedere keer weer waardevolle input, die wij waar zinvol meenemen in onze onderwijsontwikkeling. Jaarlijks organiseren wij meerdere keren BOT-momenten (Benen Op Tafel) om allerlei zaken met betrekking tot de school te bespreken.

Ouderraad obs Slingerbos

 

Taken OR
Het organiseren van feestelijke activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, de Paasbrunch, het voorleesontbijt en de afscheidspicknick van groep 8.
Het organiseren en/of ondersteunen van activiteiten met een schoolser karakter, zoals het Goede Doelenproject, de Projectweek, de Schoolsportdagen, de Fietscontrole, de Informatieavond en het Verkeersexamen.
Het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.
Overleg voeren met de school namens de ouders over allerlei praktische zaken.

 

Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren, komt de OR zeven maal per jaar in vergadering bijeen. Voor iedere activiteit wordt een organisatiecomité samengesteld. Dit comité komt enkele keren bijeen voor overleg en afstemming. De OR bestaat uit veertien leden: twaalf ouders en twee leerkrachten. De leden worden door de ouders voor een periode van drie jaar gekozen en zijn voor één periode herkiesbaar. Aan het begin van ieder schooljaar worden er verkiezingen gehouden en iedere ouder kan zich hiervoor opgeven.
 

OR-leden
Daniëlle Olthuis (voorzitter)
Maartje de Volder (penningmeester)
Patricia Smit (secretaris)
Marion Broeknellis
Aukje Peters
Sander Daems
Katrin Wittenberg
Marjolein Deurloo
Robert van Nimwegen
Patricia Smit
Karlijn Riesewijk
Annet Teeuwen
 
Adviserende teamleden
Marsha Koers
Saskia Rutten


Op de Informatieavond presenteert de OR zich, zijn de financiën van het voorgaande schooljaar in te zien en kunnen nieuwe leden informatie inwinnen. Mailen met de OR kan ook: ouderraadslingerbos@gmail.com

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders, die we niettemin van alle ouders hopen te ontvangen. De bijdragen worden door de Ouderraad geïnd en beheerd. De ouderbijdrage bedroeg in het afgelopen schooljaar gemiddeld ongeveer € 37,50 per leerling. Jaarlijks wordt door de OR verantwoording afgelegd over de besteding hiervan. In de eerste weken na de vakantie ontvangt u via uw kind een formulier, waarop u kunt aangeven wat uw financiële bijdrage per kind in dat schooljaar zal zijn. U wordt dan jaarlijks gevraagd een automatische incasso te ondertekenen. Dit scheelt tijd en kosten.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en kijkt mee in het beleid van het bestuur en de directie en kan ermee instemmen of erover adviseren. Bijvoorbeeld personeels-, onderwijskundig en financieel beleid of een formatie- en schoolplan.

Aan elke school is een MR verbonden, dat is wettelijk verplicht. Onze MR bestaat uit vier gekozen ouders en personeelsleden. De MR kan alle zaken die de school betreffen bespreken met het schoolbestuur en de directeur.

 

Oudergeleiding Teamgeleiding
Wouter ter Horst (Voorzitter) Eugenie Geurtsen (Secretaris)
Marloes de Jong Daniëlle Bosch
Sabine Mur Saskia Kroonen
Muharrem Bahadir Jessica Rietman


De Medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda en notulen vindt u hieronder en op het prikbord in de hal van de kleuters. Eens per twee jaar (en zo nodig vaker) zijn er verkiezingen.

Notulen vergadering downloaden:
16-10-2023

De MR heeft een eigen mailadres: mrslingerbos@gmail.com