Kernwaarden, missie en visie

Om ons onderwijs goed gestalte te geven, hebben we als school onze kernwaarden, missie en visie vastgelegd. Dit is de basis voor ons onderwijsproces en hoe we met elkaar omgaan.

Kernwaarden

De kernwaarden van waaruit wij werken zijn wezenlijk voor ons onderwijsproces en hoe we met elkaar omgaan. Dit geldt zowel voor kinderen, leerkrachten, als ouders. Vanuit deze kernwaarden hebben we ons profiel geformuleerd. Wij vinden het belangrijk om te ontwikkelen, te handelen en te denken vanuit onze gezamenlijk gedragen kernwaarden. Dit vormt de basis van onze professionele houding.

Plezier op het schoolplein

 • Plezier (humor)
  Deze kernwaarde staat niet voor niets bovenaan. In alles willen wij het plezier ontdekken: bij de kinderen, bij de medewerkers, bij de ouders en in de uitstraling van ons gebouw. Een kind moet ’s morgens lachend onze school binnenkomen en ook met een lach ’s middags weer naar huis gaan. Pas dan doen wij het goed!
 • Betrokkenheid
  Hoge betrokkenheid staat voor optimale ontwikkeling. De betrokkenheid van kinderen komt tot uiting in onze coöperatieve manier van lesgeven. De betrokkenheid van het team is altijd hoog vanwege de permanente ontwikkeling binnen actieteams en de schoolontwikkeling. De betrokkenheid van de ouders vinden wij cruciaal, omdat de samenwerking tussen ouders en school het beste uit het kind haalt. Daarbij is tijdige, regelmatige en open communicatie cruciaal.
 • Verwondering
  Obs Slingerbos werkt continu aan de leerrijke omgeving. De leerpleinen, de klassen en het schoolplein zorgen voor verwondering. Verwondering zorgt voor uitdaging en uitdaging zorgt voor motivatie.
 • Ontwikkeling
  Obs Slingerbos is steeds in ontwikkeling. Jaarlijks wordt er een zelfevaluatie afgenomen om processen scherp te krijgen en om te beoordelen of we nog steeds de juiste dingen doen. Op basis van deze evaluatie worden er nieuwe actieteams samengesteld waar alle medewerkers projectmatig werken aan onderwijsvernieuwing.
 • Zelfstandigheid
  Een kernwaarde die in de rugzak van alle kinderen zit als zij obs Slingerbos verlaten. Gedurende de schooltijd geven we de kinderen steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Deze zelfstandigheid biedt een perfecte basis voor de ontwikkeling na de basisschool op het Voortgezet Onderwijs en in de maatschappij.
 • Waardering
  Alle medewerkers begeleiden de kinderen en elkaar vanuit het waarderende perspectief. Dagelijkse complimenten en het uitspreken van waardering vormt de basis voor veiligheid en ontwikkeling. Met regelmaat benoemen wat al goed gaat en samen doelen stellen voor dat wat nog niet is gelukt.

Missie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een stevige basis meekrijgen richting het voortgezet onderwijs in de steeds complexer wordende maatschappij. In ons onderwijs leggen wij voortdurend accenten op het nemen van verantwoordelijkheid, de werkhouding en de sociale competenties en het plezier in het leren en het omgaan met elkaar. We bieden kinderen zo veel mogelijk “onderwijs op maat”. We zorgen ervoor dat ieder kind zich door de juiste aandacht optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. Naast de leerontwikkeling hebben we ook aandacht voor de creatieve ontwikkeling van kinderen; zonder creativiteit geen vooruitgang. Eigen verantwoordelijkheid maakt kinderen bewust van wat ze zelf doen en waarvoor ze het doen. Ze leren niet voor school, maar voor hun eigen toekomst. Dat inzicht vergroot de zelfstandigheid van onze leerlingen. We willen het maximale uit uw kind halen. Dat doen we door de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet te volgen.

Obs Slingerbos

21st Century skills

De basis van de ontwikkeling van kinderen zal altijd een stevige ondergrond van (vak-)kennis blijven. Naast kennis zijn ook andere vaardigheden van groot belang, zoals constructief kunnen samenwerken en het vermogen om creatief te handelen. Van toegevoegde waarde zijn naast de cognitieve vaardigheden een ondernemende houding, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Deze vaardigheden worden ook wel aangeduid als 21st Century skills. Hier besteden wij in ons onderwijs veel aandacht aan.

Visie

Onze visie is om samen voor én met onze leerlingen te zorgen voor boeiend onderwijs en onderwijs op maat. We hebben onze eigen kijk op onderwijs, kind en ontwikkeling, het team, de communicatie en omgang met ouders en op onze cyclus van ontwikkeling en de waarborg van kwaliteitszorg.

Visie op ons onderwijs

Wij richten ons onderwijs in op basis van onze kernwaarden. Daarmee helpen we kinderen samen te leven en samen te werken in deze maatschappij. We bereiden kinderen voor op de toekomst. Veranderingen in de maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. Meer dan ooit is het belangrijk dat we onze kinderen voorbereiden op het functioneren in nieuwe en onbekende situaties. De gedachte dat wij kinderen opleiden voor beroepen die nu nog helemaal niet bestaan, vormt onze grootste uitdaging. We geven kinderen daarom vaardigheden mee rond samenwerking, communicatie, ICT- gebruik, creativiteit, kritisch denkvermogen, media-wijsheid en probleemoplossende vaardigheden. We vinden het ook belangrijk dat zij de volgende eigenschappen ontwikkelen: zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid en positief gedrag en dat zij optimaal betrokken zijn bij hun eigen onderwijsleerproces. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en streven ernaar om het beste uit hen te halen. Vanuit scherpe analyses verschillen tussen kinderen herkennen en daar dan met ons lesgeven rekening mee houden staat centraal in ons handelen.

Visie op kind en ontwikkeling

Ieder kind doet ertoe. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. De verwondering die hiermee gepaard gaat is de basis van het leren. De school is een instituut dat kinderen voorbereidt op de toekomst; op een actieve deelname aan de maatschappij. Bij ons start de ontwikkeling vanuit veiligheid en stabiliteit; de sociaal emotionele ontwikkeling krijgt dagelijks aandacht. We geven kinderen een positieve kijk op zichzelf en de omgeving mee, omdat we vinden dat dit de perspectieven van een mens vergroot. Dit kan alleen als wij een veilige omgeving creëren voor alle kinderen.

Visie op het team

We zijn een enthousiast, gedreven, lerend en zelfsturend team met passie voor en plezier in ons vak. We vinden dat doelgericht samenwerken zorgt voor succes en welbevinden. Uitgangspunt voor onze manier van lesgeven is dat alle kinderen zich gezien en gehoord voelen. Dit uitgangspunt vraagt een luisterende houding en open staan voor feedback, dus ook die van leerlingen. Binnen het team worden verantwoordelijkheden gedeeld. Er is een open transparante houding naar elkaar en naar betrokkenen. Het team werkt naast het realiseren van veiligheid en openheid opbrengstgericht. We streven steeds naar een voldoende tot goed op de tussen- en eindresultaten. Het team kent diverse specialisten op het gebied van taal/lezen, rekenen, ICT, Kanjertraining, opleiding in de school en interne begeleiding. Alle teamleden zijn opgeleid tot Kanjerjuffen en -meesters. De vaste leerkrachten worden dagelijks ondersteund door studenten. Zij horen bij het team. Obs Slingerbos is een opleidingsschool binnen Hogeschool Saxion (Deventer). Alle leerkrachten begeleiden hbo- (Pabo) en mbo- (ROC) studenten.

Visie op communicatie en omgang met ouders

Alle betrokkenen, kinderen, leerkrachten en ouders, zijn verantwoordelijk voor de maximale ontwikkeling van uw kind. Dit doen we door middel van openheid náár elkaar, waardering vóór elkaar en vertrouwen ín elkaar. Onze gezamenlijke opdracht is om in deze driehoek de juiste verantwoordelijkheden op de juiste plek te beleggen. We betrekken ouders en andere betrokkenen pro-actief bij de school en het leerproces van de leerling. Wij houden van “korte lijnen” en dus staat dagelijks de deur voor u open. Wij kennen verschillende vormen van oudercontacten zoals: informatie-avonden, startgesprekken, contactmomenten rond rapporten, evaluatiegesprekken en projecten als “Gast in de klas”, waarbij de ouders meedraaien in de les van hun eigen kind.

Visie op onze cyclus van ontwikkeling en de waarborg van Kwaliteitszorg

De school en haar medewerkers ontwikkelen zich continu door het systeem van Plan-Do-Check-Act (PDCA). Door deze grondhouding (reflectie) zorgen wij ervoor dat het vakmanschap op een hoog peil blijft. Ook op het gebied van veiligheid en het volgen en ondersteunen van de totale ontwikkeling van leerlingen willen wij meetbare resultaten boeken. De school is er om kinderen te laten groeien; voor elk kind op zijn of haar eigen manier. De school geeft sturing aan die groei; ze inspireert kinderen en stimuleert hun idealen. Kortom: wij geven de wortels van kinderen de juiste voeding om uit te kunnen groeien tot prachtige en unieke mensen.