Kwaliteit en ontwikkeling

Obs Slingerbos hecht veel waarde aan kwaliteitszorg. We werken aan de onderwijskwaliteit op basis van een schoolplan. Er is aandacht voor de ontwikkeling van zowel kinderen als leerkrachten.

Kwaliteitszorg

Wij hechten veel waarde aan kwaliteitszorg. Naast de wettelijk verplichte bezoeken door de inspectie van onderwijs willen we ook graag weten wat ouders, leerlingen en externe partners van onze school vinden. Daarvoor houden we minimaal eens in de twee jaar tevredenheidsonderzoeken. Verder worden we door een auditteam van ons schoolbestuur bezocht, dat kijkt naar de kwaliteit van ons onderwijs. Soms leidt dat tot aanbevelingen. Een auditteam van Sine Limite bekijkt hoe de stand van zaken (Zelfevaluatie Passend Onderwijs) van ons passend onderwijs is. De uitkomsten van dit bezoek worden vanzelfsprekend met u gedeeld. Ook brengt de bestuurder van Zinder tweemaal per jaar een bezoek aan de school. Kijk voor meer informatie en vergelijkingsmateriaal op Scholen op de kaart.

Schoolplan

Onze school is een dynamische school waar voortdurend zaken veranderen. Dit alles vergt overleg en een goede planning. De voornemens staan vermeld in ons schoolplan. Een onderdeel hiervan is bij- en nascholing van het schoolteam. De school werkt aan de onderwijskwaliteit op basis van een 2-jarig schoolplan en de daaruit voortkomende jaarplannen. Wij werken cyclisch volgens de PDCA-cirkel (Plan Do Check Act). Dit schooljaar zijn er actieteams opgestart rond 7 actuele thema’s.

Thema’s actieteams
  • Verfijnen thematisch werken voor de zaak- en creatieve vakken
  • Doorgaande lijn zelfstandig werken en 21st Centery Skills
  • Doorgaande lijn Engels
  • Aanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen
  • Doorgaande lijn begrijpend lezen
  • Burgerschap
  • Aangescherpt rekenbeleid
De meeste teamleden zijn lid van een actieteam. De eindverantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij het MT/directie. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsverbetering is borging. Daaronder verstaan wij het vastleggen van procedures, protocollen en werkwijzen in kwaliteitshandboeken, trainingen en workshops voor het team en voor ouders jaarlijks een training met betrekking tot de Kanjermethodiek en het werken aan het vakmanschap van al onze leerkrachten. Excellente leerkrachten halen immers het beste uit uw kind.

Verplichte onderwijstijd

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 (van 1 okt. tot 1 okt.) gemiddeld minimaal 940 uren per jaar onderwijs moeten krijgen. 

Toepassing leerplichtregeling

Alle leerlingen moeten deelnemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Dit betekent dat alle activiteiten die op het weekrooster en in de jaarplanning staan, verplicht zijn. Het kan zijn dat ouders op grond van hun levensbeschouwelijke overtuiging er bezwaar tegen hebben dat hun kind aan bepaalde (verplichte) schoolactiviteiten deelneemt. In dat geval wordt in de school of door de school een vervangende activiteit aangeboden. Van verzoeken om verlof (minimaal 6 weken van tevoren) wordt een dossier bijgehouden. Bij verlofaanvragen zijn bewijsstukken als een uitnodiging en werkgeversverklaring verplicht. Ook kunnen er “andere gewichtige omstandigheden” zijn om verlof voor uw kind aan te vragen. De beoordeling ligt in alle gevallen bij de directeur. 

Adressen instanties

Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer
T 088-0030066

Inspectie van het onderwijs
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
T 088-6696060
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Leerplichtambtenaren

Gemeente Deventer
Sector WCO Postbus 5000
7400 GC Deventer
T 140570

Vertrouwensinspecteur
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
T 0900-1113111

Resultaten onderwijs

Leerresultaten zijn mede afhankelijk van de leerlingpopulatie. Cito maakt onderscheid in scores met of zonder toepassing van een correctie voor gewogen leerlingen. Met ingang van schooljaar 2017-2018 hebben we de Cito-eindtoets vervangen door de eindtoets van ROUTE 8. Deze eindtoets is gecertificeerd door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Het past in onze visie dat ook deze eindtoets adaptief is. 

Opleidingsschool

Vijf schoolbesturen in de Stedendriehoek en de Deventer Pabo werken samen bij de opleiding van studenten binnen ‘De Opleidingsschool De Stedendriehoek’. Alle openbare scholen in Deventer zijn Opleidingsschool. Al onze personeelsleden zijn geschoold om studenten te begeleiden. Leerkrachten en studenten worden begeleid door de Opleider in de School (OidS)