Groep 1-2

De kleuters zijn de kinderen van groep 1 en 2. De kleuters zitten in vier gemengde groepen 1/2.

 

Leerkrachten

Groep 1/2a: Felina Joyce Zwijnenberg en Malou Daggenvoorde
Groep 1/2b: Eugenie Geurtsen en Joosje Kuijs
Groep 1/2c: Saskia Rutten en Joosje Kuijs
Groep 1/2d: Saskia Koot

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school gaan is een hele stap voor het jonge kind, óók als het al dagopvang gewend is. De wereld wordt weer groter, het kind komt in een nieuwe omgeving met andere regels en routines. In eerste instantie ligt de focus op het leren omgaan met zichzelf, de ander en de materialen. Vanuit deze sociaal-emotionele veiligheid ontstaat ruimte om te leren.

Bewegen is de basis

Om goed te kunnen leren rekenen, lezen en schrijven is het van belang om veel te bewegen. Bewegen in de ruimte, de middellijn doorkruisen, maar ook spelen met zand en ander sensomotorisch materiaal zorgen voor de juiste verbindingen in de hersenen, die leren mogelijk maken. De kinderen in groep 1 en 2 gaan iedere ochtend naar de speelzaal, waar steeds een ander soort beweegles wordt gegeven. daarnaast wordt er iedere middag buiten gespeeld. Ook in de klas is er met regelmaat aandacht voor bewegend leren.

Voorlezen in groep 1

Spel als middel

Jonge kinderen leren door te spelen. Nieuwe kennis en vaardigheden worden kort aangeboden in de kring, maar pas écht eigen gemaakt tijdens het spel. Om deze reden bestaat een schooldag in de kleuterklas vooral uit vrij, begeleid én geleid spel. Dit spel vindt plaats in de klas (hoeken), in de gezamenlijke kleuterhal, in het speellokaal en op het schoolplein. De speelleeromgeving is rijk en uitdagend, en de natuurlijke ontdek- en beweegdrang van jonge kinderen is hierbij het uitgangspunt. De leerkracht stimuleert de kinderen om dingen zélf te ontdekken, steeds een stapje verder te zetten en eventuele problemen zelf op te lossen.

Ruimte voor het individu

De kinderen krijgen ruimte om zich te ontwikkelen in een leeromgeving waarin afspraken en routines zorgen voor voorspelbaarheid en veiligheid. De speelleeractiviteiten worden thematisch en in samenhang aangeboden, waarbij aandacht is voor de individuele verschillen tussen kinderen. Ieder kind leert op zijn eigen manier, tempo en niveau en wij vinden het belangrijk om hier niet alleen bij aan te sluiten, maar ook steeds te trachten het kind een stapje verder te brengen in de ontwikkeling. De leerkracht observeert en stuurt bij waar nodig. De focus ligt op het proces. Fouten maken moet!


groep 2 telraam
 

Een dagje in de kleuterklas (tijden en activiteiten bij benadering)

8:20 uur: de leerkracht begroet de kinderen en zij gaan zelfstandig aan het werk met een vooraf, door de leerkracht bepaalde activiteit. Terwijl de meeste kinderen zelfstandig aan het werk zijn, heeft de leerkracht tijd om een klein groepje kinderen extra ondersteuning of uitdaging te bieden.
9:00 uur: dagopening in de kring. Er wordt besproken welke dag het is vandaag, we bespreken het weer en bekijken wat we vandaag allemaal gaan doen. Ook is er ruimte om lief en leed met elkaar te delen.
9:15 uur: gymles. Iedere dag staat er een ander soort beweegles op het programma. Dti kan variëren van een spelles met zang- en tikspelletjes, tot een gymles met groot en/of klein materiaal.
10:00 uur: een moment van rust. De kinderen eten hun fruite en drinken in stilte, de leerkracht leest voor.
10:20 uur: kringactiviteit. In de grote of kleine kring wordt er (nieuwe) kennis en vaardigheden aangeboden, waarmee de kinderen verder kunnen oefenen tijdens het spel.
10:30 uur: spelen en werken. De kinderen kiezen wat zij gaan doen op het planbord. Hierop staan verschillende activiteiten die uitnodigen tot ontwikkeling. De één gaat spelen in de bouwhoek en oefent hier met meten, vormen, zwaartekracht en construeren. De ander kiest voor de zandtafel, het verfbord, tekenen of knutselen en oefent hiermee de creativiteit, fijne motoriek en oog-handcoördinatie. Weer een ander groepje heeft voor de huishoek gekozen, waarin zij allerlei ervaringen op doet met betrekking tot het echte leven, maar ook beizg is met ordenen en taalontwikkeling. Door samenspel en samenwerken wordt de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. De leerkracht verbindt zich aan het spel door mee te spelen en/of gerichte opdrachten te geven en helpt zo de kinderen een stapje verder in hun ontwikkeling.
11:30 uur: opruimen. Dit zien wij als een activiteit. Niet alleen leren de kinderen hierbij verantwoordelijkheid te nemen, maar ook komen er allerlei rekendoelen aan de orde.
11.45 uur: kringactiviteit. Er wordt gekeken naar het spel. Wie heeft wat gedaan en hoe is dat gegaan? Wie is ergens tegenaan gelopen en hoe heb je dat opgelost? Niet alleen de resultaten worden gedeeld, maar vooral het proces wordt besproken. De kinderen oefenen hiermee o.a. kritisch luisteren, presenteren, reflecteren en evalueren.
12:00 uur: lunch. De kinderen eten en drinken in stilte. Hierna is het tijd voor een kort educatief filmpje van Schooltv.
12:30 uur: kringactiviteit/spelen. Vaak is het nu tijd voor muziekles, Engels of Kanjertraining. Op een interactieve manier, waarbij veel aandacht is voor de natuurlijke beweegdrang van kinderen.
13:00 uur: buiten spelen, heel belangrijk voor de ontwikkeling!
13:45 uur: voorlezen en dagafsluiting. We kijken met elkaar terug op de dag van vandaag. Wat hebben we gedaan en wat hebben we geleerd? Wat was er leuk en wat was er misschien minder leuk? Wie heeft er al een plannetje voor wat hij morgen wil gaan doen?
14:00 uur: we zingen nog een liedje en dan is het tijd om naar huis te gaan. Tot morgen allemaal!

Spelen met de zandtafel

Registratie ontwikkeling

Jonge kinderen ontwikkelen zich de hele dag door, volgens een discontinue ontwikkelpatroon. Iets wat het de ene dag laat zien, lukt een dag erna niet meer en andersom. Dit vraagt aansluitend onderwijs op basis van goede observaties van de leerkracht. De ontwikkeling van ieder kind wordt in kaart gebracht in ons leerlingvolgsysteem en twee keer per jaar gedeeld met ouders.

Contact met ouders/verzorgers

De kleuters worden door de ouders 's morgens in het lokaal gebracht en 's middags door de leerkracht naar buiten gebracht. Op zo'n moment is er best even ruimte voor korte vragen of mededelingen tussen ouders en leerkracht. Heeft u wat meer te bespreken, dan kunt u altijd een afspraak maken. Zo is er 's morgens alle aandacht voor de kinderen.

In het jaarrooster zijn gesprekken opgenomen. In week 2 en 3 wordt de mogelijkheid geboden tot een kennismakingsgesprek. In november en maart worden de ouders van kleuters uitgenodigd voor een "tienminutengesprek". Indien nodig, kan het zijn dat de leerkracht u wat vaker uitnodigt. In eerste instantie is de groepsleerkracht het aanspreekpunt. Joosje Kuijs is de coördinator van de onderbouw: u kunt met vragen en/of opmerkingen ook bij haar terecht.

Ouderhulp

Wij zijn heel blij met ouderhulp. Ouders kunnen groepjes kinderen begeleiden bij verschillende activiteiten, zoals een uitstapje naar het theater, de Koningsspelen of een herfstwandeling. Via de app Parro worden hier regelmatig oproepjes voor gedaan. Heeft u een beroep of hobby die aansluit bij ons thema? Dan bent u ook van harte welkom om in de klas iets te komen vertellen!

Belangrijk om te weten:

  • Door de hele school dragen de kinderen "binnenschoenen". Dit zijn voor de kleuters ook hun gymschoenen. Het is fijn als zij deze gemakkelijk zelf aan en uit kunnen trekken.
  • Gymnastiek: 's morgens hebben de kleuters gymnastiek of spel in het speellokaal. Ze gymmen in hun hemd en onderbroek. Het is prettig als uw kind zichzelf gemakkelijk aan- en uit kan kleden. Houdt u hier alstublieft rekening mee met de kledingkeuze.
  • Zindelijkheid: bij de start op school verwachten wij dat uw kind zindelijk is en de eigen billen afveegt. Een ongelukje kan natuurlijk gebeuren, het is dan fijn als uw kind schone kleren en een plastic zak in de tas heeft.
  • Eten en drinken: gezond en niet te veel. Wilt u de beker, lunchtrommel en het fruitbakje voorzien van naam?
  • Wij gebruiken de app Parro voor de communicatie met ouders. Hierop ziet u regelmatig foto's, weekverslagen en oproepjes voorbij komen. Is uw kind ziek of heeft u een vraag? Dit kan ook via Parro worden doorgegeven.
  • Op tijd: niets is zo vervelend voor een kind om een klas binnen te komen waar iedereen al zit en waar de les al is begonnen. Dus kom op tijd!

Overblijven in de klas