Groep 7

In groep 7 besteden we veel tijd aan kennis en vaardigheden. De leerlingen krijgen regelmatig huiswerk om er aan te wennen en om te oefenen. De leerlingen maken op diverse vakgebieden toetsen. Dit jaar krijgen ze voor het eerst Engels en ze doen verkeersexamen.

Leerkrachten

Groep 7a: Jordy de Kaste

Groep 7/8b: Helen de Vente en Manon van Rijssen

 

Structuur – educatief en sociaal emotioneel

Een blik op het rooster leert al snel dat we in deze groep veel tijd aan kennis en vaardigheden besteden. Dit jaar hebben we extra aandacht voor:

 • Samenwerken in een rustige werksfeer
 • Verzorging van werk en spullen
 • Prettig, respectvol omgaan met elkaar
 • Kanjertraining

We doen dit door middel van afbeeldingen van bomen, die uitgebreid in elke groep zijn besproken. In de groep zelf zijn hier nog enkele, met elkaar bedachte klassenregels aan toegevoegd.

Huiswerk
In groep 7 geven we regelmatig huiswerk met als voornaamste doel gewenning, maar ook om de stof te oefenen en onder de knie te krijgen. Geschiedenis en topografie worden een week van tevoren meegegeven. De toetsing van aardrijkskunde en natuuronderwijs wordt op school voorbereid. Wekelijks taal-en rekenhuiswerk is om te oefenen. Het weekend is in principe huiswerkvrij. We verwachten van ouders/verzorgers dat ze hun kinderen helpen, bijvoorbeeld door het huiswerk te controleren of te helpen bij het overhoren. Ook is hulp bij boeken- en spreekbeurten wenselijk. Voor Engels worden woordenlijsten meegegeven om de woordenschat uit te breiden. We toetsen dit op school.

Aardrijkskunde in de klas

Toetsing
De leerlingen maken op diverse vakgebieden toetsen. Als het nodig is, maken we individuele programma’s voor de verwerking van de lesstof. Tijdens deze momenten neemt de leerkracht de tijd om groepjes of individuele leerlingen opnieuw te instrueren. De leerlingen krijgen opdrachten waarmee ze zich zonder hulp kunnen redden. Ook hierbij gebruiken we de computer als hulpmiddel.

Uitgerust in de klas
Het uitvoerige programma in groep 7 is een belangrijke voorbereiding op het laatste schooljaar. Het vraagt van de leerkrachten een zorgvuldige voorbereiding, planning en inspanning. Het is ook onze ervaring dat de lessen veel van de leerlingen eisen, want het werktempo ligt behoorlijk hoog.
 

Onderwijsactiviteiten – methodes en leerstof

Rekenen: Wereld in Getallen
We werken met de methode Wereld in getallen. We hebben vier lessen rekenen per week, waaronder een projecttaak toegepast rekenen. In totaal komt dat neer op vijf uur per week. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen zijn er drie werkniveaus (*, **,***). Bepaalde onderdelen van de methode oefenen we de computer.

De stof van dit jaar:
Getallen tot 1.000.000, decimale breuken, breuken, delingen, procenten, lengte, oppervlakte, inhoud, geld, gewicht, verhoudingen en schaal.

Bij dit vak hanteren we de gedifferentieerde instructie (adaptief onderwijs). Dit houdt in dat leerlingen die denken de opgegeven stof zonder instructie te kunnen maken, direct mogen starten. Dit levert voor hen tijdwinst op. Na enige tijd gaan we over op zelfcorrectie.

Taal: Taalactief
Ons uitgangspunt is: betekenisvol leren en aansluiten bij de belevingswereld en interesses van kinderen. De leerstof is verdeeld over 32 weken. Het jaar is opgedeeld in acht thema's van vier weken. Werken op de computer is een onderdeel van deze methode.

In de thema’s komen aan bod: Lezen, spreken, schrijven, taalschat, stellen, spellen, luisteren, kijken naar ‘andere’ taal.

Grammatica
In het tweede deel van groep 7 besteden we aandacht aan het ontleden.

Lezen
Ook dit jaar doen we weer schoolbreed aan horizontaal lezen, waarbij iedere dag wordt gestart met een vorm van lezen. Het jaar is opgedeeld in verschillende perioden, waarin stillezen, tutorlezen, voorlezen, mandjeslezen, etc. aan bod komen. Op deze wijze brengen we leesbeleving, techniek, tekstbegrip en woordenschat op een hoger niveau.

Begrijpend lezen
We werken met de methode Nieuwsbegrip XL. Elke week staan actuele teksten op niveau online. Met deze teksten leren we kinderen oplossingsstrategieën aan (voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden), waarmee ze teksten leren te begrijpen. Andere gehanteerde vormen:

 • Voorlezen
 • Voorleeswedstrijd: Iedere leerling participeert in de schoolvoorronden van Het Landelijk Voorleeskampioenschap
 • RALFI lezen, waarin leerlingen met een tutor extra oefening in technisch lezen krijgen

Blink Wereld geïntegreerd
Slingerbos werkt in de middagen veelal thematisch. De leerlingen zijn dan o.a. bezig met onderzoekend en ontwerpend leren, plannen, organiseren, kritisch denken en samenwerken. Wij creëren een logische samenhang tussen de verschillende zaak- en creatieve vakken. Hierbij maken wij in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de methode Blink Wereld geïntegreerd.

Zaakvakken

Lichamelijke oefening
Elke week krijgt de groep tweemaal les van de eigen leerkracht. Er is een schoolsportdag, waarop we de sportieve vaardigheid toetsen en weergeven in een diploma. De leerlingen kunnen ook meedoen aan schoolvoetbal.

Techniek
Techniek is nu dus onderdeel van de nieuwe natuurmethode.

Handvaardigheid
Eenmaal in de week komen de verschillende handvaardigheidstechnieken aan bod.

Tekenen
Alle materialen en technieken. Een half uur per week.

Sociale redzaamheid
Hierin bespreken we onder andere het onderwerp pesten uitvoerig. Een groot deel wordt ingevuld met het vak verkeer. Het verkeersexamen met praktisch en theoretisch gedeelte is een belangrijk onderdeel dit jaar en vindt plaats in april. Daarbij hoort een fietskeuring.

Kanjertraining
Onze school is een kanjerschool. Wezenlijke onderdelen zijn: Hoe gaan we met elkaar om, hoe komen we tot gewenst gedrag en hoe helpen we elkaar?

Engels
Uit de methode Take it easy krijgen de leerlingen wekelijks een half uur Engels. Het communicatieve aspect is zeer belangrijk, maar standaardzinnen en idioom krijgen ook aandacht.

ICT
Behalve het dagelijks toepassen van de computer voor het oefenen en inoefenen van stof staat er ook een vast ICT-uur op het rooster. Soms gebruiken we dit om aanvullende zaken bij de leerstof te oefenen, zoals rekenen, taal en topografie, maar ook om werkstukken te maken.

 

 

CITO entreetoets

In maart/april wordt de cito entreetoets afgenomen. Als school gebruiken wij de uitslag om te kijken of er geen hiaten in het leerproces zijn. Het is ook één van de indicatoren voor het komen tot een pré-advies richting Voortgezet Onderwijs.

 

 

 

Pré-advies voortgezet onderwijs

In juni hebben we een gesprek met de ouders. We geven hierbij een schot voor de boeg voor het Voortgezet Onderwijs.
Het advies is gebaseerd op:

 • CITO/LVS
 • Methodegebonden toetsen
 • Werkhouding, concentratie, doorzettingsvermogen etc.
 • Overleg met collega's van vorig jaar en zorgcoördinator
 • CITO entree

Pas in groep 8 geven we een definitief schooladvies.
 

Contact met ouders

Het is altijd mogelijk om met de leerkracht een moment van overleg te hebben. Liefst op afspraak, omdat onze school natuurlijk ook vele andere overlegmomenten binnen het team kent. Voor zeer belangrijke zaken maken we natuurlijk direct een moment vrij.

 

Ouderhulp

Ook dit jaar maken we graag gebruik van uw hulp. We denken hierbij aan begeleiding bij activiteiten buiten school, ICT en het verkeersexamen in mei. Ook zoeken wij weer een klassenouder die ons een handje helpt bij de organisatie van allerlei zaken. Ook luizenouders zijn onmisbaar.

Ontspannen op het schoolplein