Groep 4

Nieuw in groep 4 zijn onder andere de tafels en de hoofdletters. Halverwege het schooljaar starten we met begrijpend lezen. In deze groep werken we voor het eerst met een huiswerkmap.

Leerkrachten

Groep 4a: Alena Deters en Elina Veldink
Groep 4b: Saskia Kroonen en Leonie Nalis

Onderwijsactiviteiten – methodes en leerstof

Lezen
Het eerste halfuur wordt er door de gehele school gestart met lezen. Er komen gedurende het schooljaar diverse leesvormen aan bod in groep 4:
 • Duolezen (lezen met een maatje op hetzelfde niveau)
 • Tutorlezen (lezen met een maatje uit een andere jaargroep)
 • Stillezen (zelfstandig lezen)
 • Gaan duolezen
 • Gedichten (lezen met een maatje en opdrachten maken bij de gedichten)
 • Mandjeslezen (zelfstandig lezen uit leesmandjes met verschillende onderwerpen)
De kinderen maken tijdens de leesvorm 'stillezen' gebruik van boeken uit de schoolbibliotheek. We lenen ook boeken van de Openbare Bibliotheek Deventer voor bijvoorbeeld de leesvorm 'mandjeslezen', waarbij de kinderen in aanraking komen met verschillende onderwerpen.

Estafette
Voor het voortgezet technisch lezen in groep 4 hanteren wij de methode Estafette. Estafette biedt leesinstructie op drie niveaus met gevarieerde leesoefeningen ter bevordering en onderhoud van het technisch leesniveau. In groep 4 is veel aandacht voor het technisch lezen. Wij streven aan het eind van het schooljaar naar een beheersingsniveau van AVI E4 .

Begrijpend lezen
Halverwege het schooljaar starten we in groep 4 met begrijpend lezen. We werken met de methode Nieuwsbegrip XL. Dit is een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actualiteit. De kinderen lezen wekelijks een tekst over iets wat in het nieuws is, op hun eigen niveau. Elke week is er een nieuw onderwerp. Het doel is het strategisch leren lezen van teksten. Elke week staat er een leesstrategie centraal. Bij de teksten horen ook opdrachten, die de kinderen maken op papier en op de computer. Ze werken hierbij veel samen.

Taal en spelling
Voor de vakken taal en spelling werken we met de methode Taalactief 4. Deze methode gaat uit van de principes van interactief taalonderwijs. De kinderen leren veel van interactie met de leerkracht en met elkaar. Binnen de leerlijn taal worden de volgende vier domeinen in aparte lessen behandeld: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.

De leerlijnen van taal en spelling zijn op elkaar afgestemd. De ankerverhalen zijn het vertrekpunt voor alle lessen. De verhalen zijn geschreven door bekende kinderboekenauteurs als Sjoerd Kuyper, Jan Paul Schutten en Francine Oomen. Binnen een thema komen belangrijke woorden zowel bij taal als spelling aan bod. Alle kinderen werken op hun eigen niveau. Direct na de instructie maken ze bij taal drie beginopdrachten. Op basis van het resultaat gaan de leerlingen aan de slag op hun eigen niveau. Taalactief differentieert elke les op drie niveaus: drempelniveau, basisniveau en verrijkingsniveau.

Ook bij spelling werken de kinderen op drie niveaus. In elke basisweek bieden we een nieuwe spellingcategorie aan. Elke week frissen we twee eerder aangeboden categorieën op. Goed oefenen is belangrijk bij goed leren spellen. Vanuit Taalactief oefenen we veel voor we een dictee afnemen. Elke spellingcategorie komt in het leerjaar meerdere malen terug.

Rekenen
Voor het vak rekenen werken we uit de nieuwste versie van de methode De wereld in getallen. Er zijn vaak grote verschillen tussen de snelheid en het gemak waarmee kinderen leren rekenen. Het is heel belangrijk om elk kind de juiste uitdaging te blijven bieden om hun plezier en motivatie vast te houden. Daarom werken we ook bij rekenen elke dag op drie niveaus.
Onderdelen die aan bod komen:
 • Oriëntatie op de getallen tot en met 100
 • Optellen en aftrekken over het eerste tiental
 • Optellen en aftrekken tot en met 100
 • Vermenigvuldigen en delen
 • Geld
 • Tijd
 • Meten
 • Meetkunde
Digtiaal onderwijs

Schrijven
In groep 3 hebben de kinderen alle kleine letters leren schrijven. Nu is het tijd voor de hoofdletters. In groep 4 leren de kinderen stap voor stap de hoofdletters schrijven. De eerste helft van het jaar worden alle hoofdletters aangeleerd. De tweede helft van het jaar wordt het schrijven van de hoofdletters in combinatie met de kleine letters verder geautomatiseerd. Hiervoor hanteren we de methode Pennenstreken.

Blink Wereld geïntegreerd
Slingerbos werkt in de middagen veelal thematisch. De leerlingen zijn dan o.a. bezig met onderzoekend en ontwerpend leren, plannen, organiseren, kritisch denken en samenwerken. Wij creëren een logische samenhang tussen de verschillende zaak- en creatieve vakken. Hierbij maken wij in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de methode Blink Wereld geïntegreerd.

Overige vakgebieden
 • Natuur
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Muziek
 • Bewegingsonderwijs
 • Boekenbeurt

Huiswerk

Tafels
Dit schooljaar starten we met het aanleren van de tafels. Hiervoor krijgt uw kind een huiswerkmap mee zodat er ook thuis geoefend wordt.

Spelling
Het kan zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft op het gebied van spelling. Wij hanteren hiervoor de BLOON-methode. BLOON staat voor Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven, Nakijken. BLOON staat los van alle andere onderwijsmethodes. Het is een online oefenprogramma. De leerkrachten kunnen de resultaten van de kinderen inzien en volgen.

Superhelden